delivering solutions to end domestic and dating violence

SafeLink se liy telefòn gratis ki mache 24 sou 24 pou pwoblèm vyolans domestik ki kouvri tout Eta Massachusetts la epi se Casa Myrna ki opere li. Sipòtè nan liy SafeLink yo pale plizyè lang, epitou yo gen aksè nan yon sèvis tradiksyon ki kapab ofri tradiksyon nan plis pase 130 lang. Tout kout fil ki fèt nan SafeLink yo gratis, konfidansyèl ak anonim.

Safelink se yon resous pou nenpòt moun ki afekte nan vyolans domestik. Se yon moun ki antrene kap reponn chak apèl yo. Moun sa a ofri sipò san paspouki, asistans avèk planifikasyon pou sekirite ak enfòmasyon sou resous apwopriye. Teknoloji dènye modèl SafeLink la pèmèt sipòtè a reponn kout fil ou a pou kite ou rete sou liy lan pandan l ap konekte ou avèk yon pwogram refij ki nan zòn ou an. Sa pèmèt moun ki rele epi ki an danje yo jwenn èd avèk yon sèl kout fil, san li pa bezwen fè plizyè kout fil nan diferan pwogram refij ki toupatou nan eta a. Pa gen pwoblèm pou rele SafeLink si ou senpleman bezwen pale osijè sitiyasyon ou -- ou pa bezwen chèche yon espas pou refij.

Nimewo SafeLink se (877) 785-2020. Si ou se yon moun ki gen pwoblèm pou tande, tanpri rele nimewo TTY SafeLink nan (877) 521-2601.

Sèvis Nou Ofri

  • Planifikasyon pou Sekirite – moun ki viktim vyolans domestik yo aprann fason yo menm ak fanmi yo kapab rete an sekirite
  • Sipò pandan y ap koute yo – nou ofri yon espas pwoteje kote pou pale sou sa kap pase nan relasyon ou a
  • Koneksyon dirèk nan pwogram refij pou vyolans nan kay toupatou nan Massachusetts Rekòmandasyon nan sèvis kont vyolans domestik ak nan sèvis kominotè
  • Sipò ak resous pou nenpòt moun ki konsène sou yon moun ki viktim vyolans domestik

English
Español
Portugues  

Are you being watched?

 Learn more about internet safety. Click Exit to leave this site quickly.

 

Stay Connected

mail facebook twitter youtube

 
 

Teen Parenting Program

Help us keep our Teen Parenting Program open for teen survivors and their children. Click here to donate, and write "TPP" in the comments section at the bottom.

 
 

Watch our video

"The Home Stretch"


homestretch2